Tranh khắc gỗ Phạm Khắc Quang

Mùa Gặt

Mùa Gặt

Mùa-Gặt