Tranh khắc gỗ Phạm Khắc Quang

Đồng Bào # 3

Đồng Bào # 3

ng-Bào-3