Tranh khắc gỗ Phạm Khắc Quang

Đồng Bào # 2

Đồng Bào # 2

ng-Bào-2