Tranh khắc gỗ Phạm Khắc Quang

Village entrance #3

Village entrance #3

Cổng-Làng-3